مطالعه نقش ژن هايPR2 وPAL در مقاومت گياه برنج به باکتري Acidovorax avenae subsp. Avenae

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعه نقش ژن هايPR2 وPAL در مقاومت گياه برنج به باکتري Acidovorax avenae subsp. Avenae :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 21

بیماری های گیاهی یکی از محدودیت های بزرگ در تولید محصولات کشاورزی به شمار می روند. نواری قهوه ای باکتریایی برنج با عامل Acidovorax avenae subsp. avenae از جمله بیماری های برنج است که در خزانه روی برگ و غلاف گیاهچه ها نوارهای آبسوخته و قهوه ای ایجاد می کند. گیاهان همواره برای مقابله با آفات و بیمارگرها مکانیسم های دفاعی مختلفی کسب کرده اند. در این میان ژن های مقاومت گیاه برنج (R genes), از جمله پروتئین های در ارتباط با بیماری زایی نقش مهمی در تعامل برنج با عوامل بیماری زا دارند. هدف از این مطالعه بررسی نقش ژن های مرتبط با بیماری‎زایی PR2 و PAL در دو رقم برنج طارم محلی و ساحل در طی تیمار با جدایه بیماری زای باکتری عامل نواری قهوه ای با استفاده از تکنیک Quantitative Real-time PCR است. نمونه برداری از برگ های تلقیح شده با سوسپانسیون باکتری در بازه های زمانی مختلف صورت گرفت. از نمونه ها RNA کل استخراج و DNA مکمل ساخته شد. بیان ژن های هدف مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آماری حاصل از این پژوهش نشان داد که بیان ژن های PR2 و PAL در رقم مقاوم ساحل نسبت به رقم حساس طارم محلی پس از مایه زنی به شکل معنی داری افزایش یافت. افزایش نرخ بیان دو ژن مورد بررسی, حاکی از نقش این دو ژن در مقاومت گیاه برنج به باکتری عامل بیماری نواری قهوه ای می باشد

لینک کمکی