اثر سميت کادميوم بر الگوي بيان ژن و فعاليت آنزيمي سوپراکسيد ديسموتاز و آسکوربات پراکسيداز در گياهچه هاي نخود (Cicer arietinum L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر سميت کادميوم بر الگوي بيان ژن و فعاليت آنزيمي سوپراکسيد ديسموتاز و آسکوربات پراکسيداز در گياهچه هاي نخود (Cicer arietinum L.) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 17

هنگامی که گیاهان در معرض شرایط محیطی تنش زا قرار می گیرند, تولید گونه های فعال اکسیژن (ROS) افزایش یافته و سبب خسارات عمده به سلول ها می شود. در گیاهان سیستم های دفاع آنتی اکسیدانی وجود دارند که می توانند ترکیبات ROS را سمیت زدائی کنند. در این تحقیق تغییرات در الگوی بیان و فعالیت آنزیمی سوپراکسید دیسموتاز و آسکوربات پراکسیداز گیاهچه های نخود در پاسخ به غلظت های مختلف کلرید کادمیوم (0, 5/0, 5/2, 5/7, 5/12, 25 و 50 میلی مولار) بررسی شد. نتایج نشان داد که در گیاه نخود تولید هر دو آنزیم SOD و APX در هر دو سطح mRNA و فعالیت آنزیمی در برگ های گیاهچه ها در پاسخ به افزایش کادمیوم در محیط القا می شوند. فعالیت آنزیمی SOD و APX و سطوح رونوشت ژن های Cu/ZnSOD و APX در سطوح پائین و متوسط کادمیوم بطور معنی داری افزایش یافت ولیکن به دنبال افزایش غلظت کادمیوم از 5/12 به 50 میلی مولار فعالیت آنزیمی و میزان بیان دو ژن فوق به تدریج کاهش یافت. می توان چنین نتیجه گیری کرد که سیستم دفاع آنتی اکسیدان آنزیمی در نخود نقش عمده ای در پاسخ به سمیت کادمیوم ایفا می کند.

لینک کمکی