شناسايي جايگاه هاي ژني موثر بر عدم تقارن اسکلتي در بلدرچين ژاپني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شناسايي جايگاه هاي ژني موثر بر عدم تقارن اسکلتي در بلدرچين ژاپني :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 21

عدم تقارن که نشان دهنده استرس ژنتیکی یا محیطی در موجودات است, می تواند در ناپایداری تکاملی حیوانات نقش داشته باشد. ثابت شده است که این عدم تقارن می تواند عامل رشد کندتر, باروری کمتر و بقای محدودتر موجودات باشد. مطالعه حاضر به منظور شناسایی جایگاه های ژنی موثر بر این عدم تقارن در استخوان متاتارسوس بلدرچین ژاپنی صورت گرفت. بدین منظور از یک طرح سه نسلی F2 حاصل از تلاقی متقابل دوسویه متفاوت بلدرچین ژاپنی (تخم گذار یا سفید و گوشتی یا وحشی) و تشکیل نسل دوم استفاده گردید. با تلاقی 34 پرنده از نسل دوم با یکدیگر, 422 پرنده نسل سوم ایجاد شد. رکوردهای فنوتیپی مربوط به وزن و طول استخوان های مربوط به 403 پرنده ثبت شدند. 414 قطعه از پرندگان هر سه نسل (383 قطعه از نسل سوم) برای هشت نشانگر ریزماهواره تعیین ژنوتیپ شدند. داده های حاصل با استفاده از روش نقشه یابی درون فاصله ای آنالیز شده و QTL مربوط به 12 صفت شناسایی شد. در این تحقیق, شش جایگاه ژنی در فواصل 59, 70, 134, 156, 164 و 184 سانتی مورگان روی کروموزوم شماره یک شناسایی شد. واریانس ناشی از جایگاه های شناسایی شده, 37/0 تا 29/5 درصد از واریانس فنوتیپی صفات موردنظر را شامل می شد.

لینک کمکی