بررسي چند شکلي اگزون 17 ژن DGAT1 و ارتباط آن با درصد چربي شير گوسفندان نژاد کردي ايستگاه اصلاح نژاد شيروان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي چند شکلي اگزون 17 ژن DGAT1 و ارتباط آن با درصد چربي شير گوسفندان نژاد کردي ايستگاه اصلاح نژاد شيروان :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 16

دی­آسیل­گلیسرول ­آسیل­ترانسفراز 1 (DGAT1) یک آنزیم میکروزومی است که مرحله نهایی سنتز تری­گلیسرید­ها یعنی تبدیل دی آسیل گلیسرول به تری آسیل گلیسرول را تسریع می­کند. هدف از این پژوهش, مطالعه چندشکلی اگزون 17 ژن DGTA1 و بررسی ارتباط آن با رکوردهای درصد چربی شیر گوسفندان نژاد کردی ایستگاه اصلاح­نژاد حسین­آباد شیروان بود. بدین منظور از 100 راس میش بطور تصادفی رکورد شیر گرفته شد و با دستگاه اکومیلک توتال, درصد چربی آن تعیین گردید. همچنین, DNA این میش­ها  استخراج و با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی, یک قطعه­ی 309 جفت بازی اگزون 17 این ژن تکثیر شد. ژنوتیپ­ها به روش PCR-RFLP و هضم  با آنزیم اندونوکلئاز ALuI تعیین شدند. فراوانی آلل C و T این ژن به ترتیب 65/0 و 35/0 محاسبه شد. آنالیز آماری با رویه GLM نرم­افزار SAS 9.1 انجام شد و بیانگر ارتباط معنی­دار ژنوتیپ­ها با درصد چربی شیر میش­ها بود (05/0PDGTA1 می­توان برای افزایش درصد چربی شیر گوسفند در برنامه­های انتخاب به کمک نشانگر استفاده کرد.

لینک کمکی