آناليز مولکولي و فيزيولوژيکي پيري برگ پرچم و انتقال مجدد مواد فتوسنتزي در گندم نان تحت تنش خشکي انتهايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن آناليز مولکولي و فيزيولوژيکي پيري برگ پرچم و انتقال مجدد مواد فتوسنتزي در گندم نان تحت تنش خشکي انتهايي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 21

در مطالعه فیزیولوژیکی انتقال مجدد مواد فتوسنتزی از ساقه به دانه در طی پر شدن دانه ها مواد ژنتیکی جهش یافته ابزاری ارزشمند به شمار می آیند. دو لاین جهش یافته پیشرفته گندم نان (T-67-60 و T-65-7-1) به همراه رقم تیپ وحشی آن ها (رقم طبسی) در دو شرایط رطوبتی (مطلوب و 40-30 درصد ظرفیت مزرعه) به صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار کشت شدند. اعمال تنش در مرحله ظهور کامل سنبله (زادوکس 60) آغاز شد و نمونه برداری ها در 5 مرحله (0, 7, 14, 21 و 28 روز پس ازگرده افشانی) انجام شد. بر اساس نتایج انتقال مجدد ساقه و کارایی آن تحت تنش خشکی انتهایی در لاین های جهش یافته به طور معنی داری بیشتر از رقم تیپ وحشی بود. علت این امر قدرت مخزن بالاتر و بروز پیری زودرس در لاین های جهش یافته نسبت به رقم تیپ وحشی بود. با توجه به روند تغییرات محتوای کلروفیل و بیان نسبی ژن های کلیدی فتوسنتزی روبیسکو (زیرواحدهای کوچک و بزرگ روبیسکو و روبیسکو اکتیواز) در ژنوتیپ ها طی پر شدن دانه ها به نظر می رسد تجزیه کلروپلاست و سیستم فتوسنتزی در اثر پیری القا شده توسط تنش خشکی در لاین های جهش یافته با شدت بیشتری نسبت به رقم تیپ وحشی اتفاق افتاده است. از آنجایی که پدیده پیری تحریک کننده انتقال مجدد مواد فتوسنتزی از ساقه به دانه است, انتقال مجدد ساقه و کارایی آن در لاین های جهش یافته بیشتر از رقم تیپ وحشی بود. رقم تیپ وحشی نیز بیشتر با تداوم فتوسنتز جاری برگ ها در جهت پر کردن دانه ها عمل کرده است.

لینک کمکی