مکان گزيني مناسب بيمارستان هاي شهري از طريق تلفيق روش سلسله مراتبي(AHP) و مدل(Fuzzy) در محيط GIS (مورد مطالعه: منطقه19 شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مکان گزيني مناسب بيمارستان هاي شهري از طريق تلفيق روش سلسله مراتبي(AHP) و مدل(Fuzzy) در محيط GIS (مورد مطالعه: منطقه19 شهر تهران) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 24

در ایران رشد شتابان شهر نشینی به گونه ای بوده است که متناسب با آن تجهیزات فضاهای شهری به صورت مناسب مکان گزینی نشده اند, امروزه جمعیت پذیری شهرها به همراه مسائل اجتماعی - اقتصادی آنها شکل تازه ای از شهر, شهرنشینی و شهرگرایی به وجود آورده است. از آنجایی که بهداشت و درمان از ضرورت های اولیه زندگی می باشد, لذا خدمات رسانی مناسب و پویا به شهرنشینان نیازمند, استقرار مراکز خدمات درمانی در مکان مناسب در سطح شهر می باشد که نقش مهمی در تامین آسایش شهروندان ایفا می کند. از این رو موضوع مکان یابی, خدمات رسانی, و خدمات دهی بهتر این مراکز در سطح شهر مهم است. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر مکان گزینی مناسب بیمارستان شهری در منطقه19 شهر تهران می باشد, روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و نوع آن کاربردی می باشد. برای رسیدن به این هدف از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی و تلفیق روش سلسله مراتبی(AHP) و مدل(Fuzzy) در محیط GIS استفاده شد, ابتدا لایه های مورد نیاز شامل, همجواری با کاربری های سازگار, دسترسی به شبکه ی ارتباطی, نزدیکی به ایستگاه های آتش نشانی, تراکم جمعیت, فاصله از مراکز بیمارستانی موجود, فاصله از مسیل ها, فاصله از جایگاه های سوخت رسانی, فاصله از مراکز آموزشی, شیب زمین, نزدیکی به مرکز شهر و نزدیکی به فضای سبز در سامانه ی اطلاعات جغرافیایی تهیه شد و سپس مقایسه های زوجی به وسیله نرم افزار Expert choice انجام گرفت و در نهایت با وزن دهی معیارها و با ترکیب لایه های اطلاعاتی, مناسب ترین مکان ها برای ایجاد بیمارستان شهری در این منطقه مکان یابی شد.

لینک کمکی