آشکارسازي تغييرات کاربري و پوشش اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره اي و سيستم اطلاعات جغرافيايي (منطقه مورد مطالعه: استان مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن آشکارسازي تغييرات کاربري و پوشش اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره اي و سيستم اطلاعات جغرافيايي (منطقه مورد مطالعه: استان مازندران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیدهدر ایران به دلیل عدم وجود استراتژی آمایشی مشخص و با ثبات توسعه, روند مداوم و پایداری در نوع و حدود فعالیت ها و کاربری ها بوجود نیامده است. این شرایط موجب تغییرات سریع و مستمر برخی فعالیت ها و کاربری ها در پی تحولات گذرای اقتصادی, اجتماعی و سیاسی کشور شده است. در این میان استفاده از تکنولوژی سنجش از دور به عنوان بهترین وسیله برای آشکار سازی و ارزیابی تغییرات شناخته می شود چرا که با پیشرفت های انجام گرفته در این تکنولوژی و تولید تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک طیفی و مکانی بالا و همچنین انواع تکنیکهای پردازش تصویر می توان تغییرات کاربری اراضی را براورد نموده و نسبت به مدیریت انها اقدام گردد. هدف از این پژوهش آشکارسازی تغیرات کاربری اراضی جلگه شمال غربی استان مازندران بوده است. در این مقاله از روش طبقه بندی نطارت شده حداکثر احتمال جهت طبقه بندی تصاویر ماهواره ای با سری زمانی 27 سال در 5 طبقه کشاورزی, شهری, جنگل, آب و ابر صورت گرفت که مناطق شهری و آب با افزایش همراه بوده در صورتی که پوشش جنگل و کشاورزی و ابر کاهش نمود است. تصویر ماهواره ای سال 1366و 1393 به ترتیب با ضریب کاپای 95/0 و 98/0طبقه بندی شد. با توجه به نتایج ذکر شده سنجش از دور روشی مناسب در زمینه تولید نقشه کاربری اراضی و تغییرات کاربری اراضی می باشد.واژگان کلیدی: آشکارسازی تغییرات, کاربری اراضی, تصاویر ماهواره ای, سیستم اطلاعات جغرافیایی, مازندران

لینک کمکی