روش پاره سازه ها براي تحليل قاب هاي بزرگ مقياس با استفاده از روش نيروها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن روش پاره سازه ها براي تحليل قاب هاي بزرگ مقياس با استفاده از روش نيروها :
تعداد صفحات : 10

در این مقاله با بکارگیری مفاهیمی از تیوری گراف ها, تحلیل سازه ها بروش نیروها و پاره سازه ها, روش هایی برای تحلیل بهینه سازه ها و نیز تحلیل قاب های بزرگ مقیاس با استفاده از پاره سازه ها ارایه شده است. در مورد تحلیل بهینه سازه ها, قاب های صلب دو بعدی با استفاده از تیوری گراف ها, به روش نیروها بوسیله یک نرم افزار محاسباتی بنام FORCE که در زبان Fortran Power Station تهیه گردیده است, تحلیل بهینه شده اند. بهینگی تحلیل با استفاده از تیوری گراف ها و دستگاه های خود متعادل یا سیکل ها در مدل گراف سازه بر مبنای تعداد کمیته اعضای غیر صفر ماتریس های اطلاعاتی و ساختار منظم آنها انجام گرفته است. در مورد تحلیل سازه ها به روش پاره سازه ها, قاب های صلب دو بعدی بزرگ مقیاس با استفاده از تیوری گراف ها و مفاهیم پاره سازه ها به روش نیروها بوسیله یک نرم افزار محاسباتی دیگر بنام SUBFRAME که در زبان  Fortran Power Station تهیه گردیده است, تحلیل شده اند.

لینک کمکی