مطالعه لغزش و تحليل پايداري و پايدارسازي شيب کيلومتر 2/0 + بزرگراه شمالي تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعه لغزش و تحليل پايداري و پايدارسازي شيب کيلومتر 2/0 + بزرگراه شمالي تبريز :
تعداد صفحات : 8

در این مقاله, لغزش و پایدارسازی شیبها, روی شیبی در بزرگراه شمالی شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به معیارها و مطالعات موجود در زمینه لغزش, لغزش شیب موردنظر, لغزش بزرگ مقیاس به شمار می رود و با توجه به اینکه منطقه مورد نظر جغرافیایی و پهنه بندی زمین لغزه, یک منطقه مستعد برای لغزش است, مطالعه لغزش این شیب ضروری می باشد (1). تحلیل پایداری شیب با استفاده از نرم افزار STABL انجام گرفته است, بدست آوردن شیب بحرانی برای لغزش در بین مناطق مختلف لغزش و تعیین پایدارساز موفق و بهینه, برای هر یک از مناطق مختلف مستعد, یک عامل مهم برای تعیین پایداری و پایدارسازی یک شیب می باشد که در شیب موردنظر این موارد با توجه به روش شعاعی به کار رفته است (1). چگونگی پایدارسازی مناطق مستعد برای لغزش و توجیه آنها از نظر پایداری و اقتصادی یکی از مهمترین مسایل برای شیبها می باشد که چه بسا به کارگیری یک پایدارسازی موضعی برای یک لغزش می تواند کل شیب را پایدار کند. شناخت انواع لغزش و تعیین پایدارسازی مناسب برای لغزش موردنظر مهمترین قسمت مطالعه لغزشها می باشد. همچنین تحلیل بعد از پایدار سازی نیز مهم خواهد بود که تا چه حدی روش پایدارسازی موردنظر موثر واقع شده است.

لینک کمکی