مقاله بررسي مقايسه‌اي باورهاي خودکارآمدي و سلامت روان در ميان دانش‌آموزان تيزهوش و عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي مقايسه‌اي باورهاي خودکارآمدي و سلامت روان در ميان دانش‌آموزان تيزهوش و عادي :

چکیده هدف: هدف این پژوهش, مقایسه باورهای خودکارآمدی و سلامت روان و بررسی ارتباط آن‌ها در میان دانش‌آموزان تیزهوش و عادی بود.روش‌بررسی: نمونه این پژوهش متشکل از 100 دانش‌آموز (50 دانش‌آموز تیزهوش و 50 دانش‌آموز عادی) در شهرستان بابل بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار به کار گرفته شده, مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر, پرسشنامه سلامت عمومی و آزمون هوش ریون (فرم بزرگسال) بود. طرح پژوهش یک طرح تحلیلی- مقطعی بوده و برای تجزیه تحلیل داده‌ها, از آزمون‌های تی مستقل و همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که بین میانگین باورهای خودکارآمدی (0001=p) و سلامت روان (0005=p) دانش‌آموزان مدارس تیزهوش و مدارس عادی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین, بین باورهای خودکارآمدی و سلامت روان و مؤلفه‌های آن در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی ارتباط معناداری وجود دارد (0650=r= 001,p). نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها, به نظر می رسد که دانش‌آموزان مدارس عادی در قیاس با دانش‌آموزان مدارس تیزهوش سلامت روان کمتری دارند لذا توصیه می شود که دانش آموزان مدارس عادی توسط روانشناسان, مشاوران و سایر کارکنان این مدارس, مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

لینک کمکی