مقاله اثربخشي برنامه? آموزش شناختي بر مهارت‌هاي شناختي و علائم اختلال بيش‌فعالي و نقص توجه در کودکان مبتلا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثربخشي برنامه? آموزش شناختي بر مهارت‌هاي شناختي و علائم اختلال بيش‌فعالي و نقص توجه در کودکان مبتلا :

چکیده هدف: پژوهش حاضر به‌دنبال تعیین تأثیر برنامه آموزش شناختی در افراد دارای اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه است.روش‌بررسی: آزمودنی‌های پژوهش شامل 38 نفر کودک دارای اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه بودند که به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش برنامه آموزش شناختی کاگنی پلاس را به مدت 27 جلسه دریافت کرد. در حالی که گروه کنترل تمرین‌های تحصیلی معمول خود را انجام می‌دادند. به‌منظور تعیین تأثیر برنامه مداخله‌ای بر مهارت‌های شناختی و شدت علائم اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه از هوش‌آزمای تهران استنفورد بینه نسخه پنچم و سیاهه رفتار کودکان استفاده شد.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از تأثیر برنامه مداخله در افزایش مهارت‌های دیداری فضایی آزمودنی‌ها بود (005>p). به‌گونه‌ای که تغییر نمرات آن‌ها در پیش‌آزمون (میانگین 9563 و انحراف استاندارد 1230)و پس‌آزمون (میانگین 10352 و انحراف‌استاندارد851) در مقایسه با نمره گروه کنترل در پیش‌آزمون (میانگین 9868 و انحراف‌استاندارد1188) و پس‌آزمون (میانگین 9826 و انحراف‌استاندارد1075) افزایش معناداری را نشان داد. بهبود عملکرد حاصل از برنامه مداخله در مرحله پیگیری یک‌ماهه همچنان پایدار بود. نتایج پژوهش بروز تغییر معنادار در سایر مهارت‌های شناختی شامل استدلال سیال, دانش, استدلال کمی و حافظه فعال را نشان نداد (005>p). همچنین شدت علائم اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه در مقایسه پیش‌آزمون و پس‌آزمون تغییر معناداری را نشان نداد.نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشانداد که برخی از مهارت‌های شناختی افراد دارای اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه می‌تواند در اثر آموزش شناختی افزایش یابد با این وجود تعمیم این تأثیر بر سایر مهارت‌ها و علائم بالینی اختلال, به پژوهش‌های بیشتری نیاز دارد.

لینک کمکی