مقاله وضعيت رشدي قابليت عکس‌العمل حرکتي دانش‌آموزان داراي اختلالات بينايي و مقايسه? آن با دانش‌آموزان بينا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله وضعيت رشدي قابليت عکس‌العمل حرکتي دانش‌آموزان داراي اختلالات بينايي و مقايسه? آن با دانش‌آموزان بينا :

چکیده هدف: بینایی به‌عنوان قوی‌ترین منبع ادراک جهان خارجی, وظیفه انتقال 80 تا 90 درصد اطلاعات وارده به مغز را بر عهده دارد؛ بنابراین, وجود اختلالات حتی خفیف در عملکردهای آن, موجب بروز انحرافات شدید در رشد جسمی و روانی و حرکتی می‌شود. هدف این پژوهش, بررسی وضعیت رشدی قابلیت عکس‌العمل حرکتی کودکان کم‌بینا و نابینا از طریق مقایسه آن‌ها با همتایان سالم بود. روش‌بررسی: آزمودنی‌های این پژوهش توصیفی- مقایسه‌ای از میان تمامی دانش‌آموزان 8 تا 12 ساله مدارس همگانی شهر کرمانشاه بود. شصت و پنج نفر به‌طور خوشه‌ای تصادفی به‌عنوان گروه سالم انتخاب شدند. سی نفر از دانش‌آموزان مدارس همگانی و استثنایی, با تیزی دید بین 005 تا 04 دیوپتر در چشم برتر, به‌عنوان گروه کودکان کم‌بینای داوطلب و شانزده نفر از دانش‌آموزان مدارس استثنایی شهر کرمانشاه, با تیزی دید حداکثر 004 دیوپتر در چشم برتر, به‌عنوان گروه کودکان نابینای داوطلب انتخاب شدند. قابلیت عکس‌العمل حرکتی آزمودنی‌ها از طریق آزمون خط‌کش اندازه‌گیری شد.یافته‌ها: تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (بوسیله آزمون تحلیل واریانس یک‌سویه و آزمون تعقیبی توکی) برای بررسی تفاوت میانگین شاخص‌ها در سطح 005p انجام شد.نتیجه‌گیری: یافته‌های آماری نشان دادند که بین سطح رشد قابلیت عکس‌العمل حرکتی کودکان نابینا و کم‌بینا و سالم تفاوت معناداری وجود دارد؛ به‌طوری که کودکان نابینا در وضعیت بهتری قرار داشتند. این واقعیت می‌تواند بیانگر ظرفیت بالای سازوکارهای جبران‌کننده نقص گیرنده بینایی آن‌ها باشد.

لینک کمکی