مقاله اميد، شادکامي و رضايت از زندگي در افراد معلول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اميد, شادکامي و رضايت از زندگي در افراد معلول :

چکیده هدف: شادی و رضایت از زندگی و امید مفاهیمی هستند که اکثر مردم, در این زندگی صنعتی و ماشینی, به‌دنبال آن‌ها هستند. مشکلات جسمانی و معلولیت ازجمله عواملی هستند که موضوعات ذکرشده را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهند. در این پژوهش, میزان امید و شادی و رضایت از زندگی افراد معلول با افراد غیرمعلول مقایسه شده است. روش‌بررسی: این پژوهش از نوع علی‌مقایسه‌ای بوده است. برای این منظور, 30 نفر از افراد معلول و 30 نفر غیرمعلول حاضر در سه مؤسسه غیردولتی معلولان, به‌روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به سؤالات پرسشنامه‌های امید و رضایت از زندگی و پرسش‌نام شادکامی پاسخ گفتند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها, از روش تحلیل پراکنش یک‌راهه استفاده شده است.یافته‌ها: میزان شادکامی و امید و رضایت از زندگی در افراد معلول, به‌طور معناداری کمتر از افراد غیرمعلول بود (0001>p). افراد معلول شادکامی و امید و رضایت از زندگی کمتری از خود نشان دادند.نتیجه‌گیری: افراد معلول بیشتر از افراد عادی به مداخلات روان‌شناختی برای افزایش میزان شادکامی و رضایت از زندگی و امید نیاز دارند.

لینک کمکی