مقاله مقايسه مشکلات رفتاري و اضطراب امتحان، در دانش‌آموزان دچار ناتواني يادگيري و عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه مشکلات رفتاري و اضطراب امتحان, در دانش‌آموزان دچار ناتواني يادگيري و عادي :

چکیده هدف: پژوهش حاضر به‌منظور مقایس مشکلات رفتاری و اضطراب امتحان, در دانش‌آموزان دچار ناتوانی یادگیری و دانش‌آموزان عادی انجام شد. روش‌بررسی: روش پژوهش, علّی‌مقایسه‌ای بود و برای انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شد. حجم نمونه 110 نفر بود که 55 نفر آن دچار ناتوانی یادگیری و 55 نفر دیگر عادی بودند. برای انتخاب آزمودنی‌‌ها, ابتدا دانش‌آموزان مشکوک به ناتوانی یادگیری از چندین مدرس عادی غربال شده و در مراحل بعدی, در مراکز سنجش ناتوانی یادگیری, شناسایی نهایی آن‌ها صورت گرفت. در گروه عادی, دانش‌آموزان ازنظر جنس و سن و پای تحصیلی با دانش‌آموزان دچار ناتوانی یادگیری همتا شدند و از پرسش‌نام مشکلات رفتاری کانرز (فرم معلم و والد) و پرسش‌نام اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران (1375) استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های تی مستقل و تحلیل پراکنش چندمتغیره استفاده شد.یافته‌‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که بین مشکلات رفتاری دانش‌آموزان دچار ناتوانی یادگیری و عادی تفاوت وجود دارد و این تفاوت در خرده‌مقیاس مشکلات اجتماعی بیشتر است. همچنین, اضطراب امتحان دانش‌آموزان دچار ناتوانی یادگیری بیشتر است (001p).نتیجه‌گیری: دانش‌آموزان دچار ناتوانی یادگیری, نسبت‌به دانش‌آموزان عادی, با مشکلات رفتاری و اضطراب امتحان بیشتری مواجه‌اند که ممکن است بر پیشرفت تحصیلی و روابط با همسالان تأثیر منفی بگذارد.

لینک کمکی