مقاله بررسي تطبيقي نابرابري‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، کالبدي در محلات شهري (نمونه موردي: محلات شاطرآباد و 22بهمن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تطبيقي نابرابري‌هاي اجتماعي, اقتصادي, فرهنگي, کالبدي در محلات شهري (نمونه موردي: محلات شاطرآباد و 22بهمن) :

چکیده هدف: در شهرهای امروز, عده‌ای از مردم نمی‌توانند به منابع موجود و امکانات شهری دسترسی کاملی داشته باشند. دراین‌خصوص, برنامه‌ریزی شهری با هدف کاهش نابرابری در محلات شهری, از موضوعات مهم در شهرهای کشورهای در حال توسعه است. هدف این پژوهش بررسی نابرابری‌های موجود و نشان‌دادن نابرابری در شهر کرمانشاه, ازطریق بررسی تطبیقی محلات شهری و ارزیابی گروه‌های انسانی در این محلات است.روش‌بررسی: روش پژوهش کاربردی از نوع توصیفی‌تحلیلی‌تطبیقی است که از روش تحلیل عاملی و نرم‌افزار Arc/Gis استفاده شده است. برای بررسی تطبیقی, از اطلاعات بلوک‌های آماری سال 1385 و از 36 شاخص استفاده شده است که با روش‌های آماری به 4 عامل ترکیبی تبدیل شده و نتایج با بهره‌گیری از مدل تحلیل عاملی ارزیابی شده است. جامع آماری این پژوهش محلات 22بهمن و شاطرآباد شهر کرمانشاه, در سال 1385, است. در این تحقیق, شاخص‌های کالبدی, اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی مقایسه شده و وضعیت گروه‌های انسانی ساکن در این محلات بررسی شده است. یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل تطبیقی گویای این مهم است که در محل شاطرآباد, 24 بلوک (معادل 91 درصد) خیلی فقیر, 77 بلوک (معادل 292 درصد) فقیر, 95 بلوک (معادل 36 درصد) متوسط, 54 بلوک (معادل 205 درصد) مرفه و 12 بلوک (معادل 45 درصد) خیلی مرفه شناخته شده‌اند؛ اما وضعیت در محل 22بهمن این‌گونه است: 13 بلوک خیلی مرفه (124 درصد), 62 بلوک مرفه (59 درصد), 10 بلوک متوسط (95 درصد), 13 بلوک فقیر (124 درصد), 2 بلوک خیلی فقیر (19 درصد). نتیجه‌گیری‌: محل شاطرآباد از لحاظ شاخص‌های مدنظر, نسبت‌ به محل 22بهمن وضع نامساعد و ناهنجاری نشان می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که بین محلات شهر کرمانشاه نابرابری وجود دارد و محلات شهر کرمانشاه مکانی برای تبلور تمایزات اجتماعی‌اند. تمایزات و تقابل‌های اجتماعی, اقتصادی, کالبدی و فرهنگی آشکار است و شهر کرمانشاه محل بروز اختلافات طبقاتی است و رسیدگی سریع به مسائل شهری آن, باید هرچه‌زودتر در دستور کار قرار گیرد.

لینک کمکی