مقاله نقش برنامه‌ريزي و مناسب‌سازي مراکز ورزشي شهري، در افزايش فعاليت‌هاي بدني و مشارکت اجتماعي (نمونه موردي: ناتوانان حرکتي و معلولان شنوايي شهر اراک)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش برنامه‌ريزي و مناسب‌سازي مراکز ورزشي شهري, در افزايش فعاليت‌هاي بدني و مشارکت اجتماعي (نمونه موردي: ناتوانان حرکتي و معلولان شنوايي شهر اراک) :

چکیده هدف: هدف از انجام این پژوهش, بررسی ویژگی‌های ناتوانان حرکتی و معلولان شنوایی شهر اراک, سنجش تناسب مکان‌های ورزشی با وضع بدنی آن‌ها, اثر‌گذاری دسترسی و ایمنی و تناسب مکان‌های ورزشی, بر انجام فعالیت‌های ورزشی و درنهایت, سنجش نقش فعالیت ورزشی ناتوانان در مشارکت اجتماعی است. روش‌بررسی: روش تحقیق به‌صورت توصیفی‌تحلیلی است, جامع آماری ناتوانان حرکتی و شنوایی شهر اراک هستند. از بین آن‌ها, تعداد 100 نفر که در طول هفته فعالیت ورزشی داشته‌اند و در دسترس بوده‌اند, به‌عنوان نمون آماری انتخاب شده‌اند. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات, از روش‌های رگرسیون خطی و گام‌به‌گام استفاده شده است. یافته‌ها: باتوجه‌به مقدار ضریب تعیین تعدیل‌شده و سطح معناداری آن که کمتر از 001 است با 99‌ درصد اطمینان, رابط بین سه متغیر مستقل دسترسی و ایمنی و تناسب مکان‌های ورزشی با متغیر وابست انگیزه در انجام فعالیت‌های ورزشی, معنادار است و حدود 21 ‌درصد از متغیر وابسته را تبیین می‌کند. همچنین با اطمینان 99‌ درصد, رابط معناداری بین انجام فعالیت‌های ورزشی و حضور بیشتر ناتوانان و معلولان در جامعه وجود دارد و تقریباً 30‌ درصد از انگیز مشارکت اجتماعی ناتوانان, مربوط‌به انجام فعالیت‌های ورزشی است. نتیجه‌گیری: دسترسی و ایمنی و تناسب مکان‌ها و وسایل ورزشی برای نیازهای ناتوانان مناسب نیست و میزان رضایت‌مندی آن‌ها اندک است. توجه به تناسب‌سازی سه شاخص فوق سبب انگیزه‌بخشی بیشتر به ناتوانان و معلولان در انجام فعالیت‌های ورزشی می‌شود و درنتیجه, افزایش تحرک بدنی سبب حضور بیشتر آن‌ها در بین سایر افراد و مشارکت اجتماعی خواهد شد.

لینک کمکی