مقاله طراحي و اعتبار بخشي آزمون استاندارد زبان فارسي (بر پايه چهار مهارت زباني)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله طراحي و اعتبار بخشي آزمون استاندارد زبان فارسي (بر پايه چهار مهارت زباني) :

هدف اصلی این پژوهش, طراحی آزمون مهارت (بسندگی) زبان ‌فارسی بر پای چهار مهارت زبانی درک شنیداری,‌ درک خوانداری,‌ صحبت کردن و نگارش است. فرضی این پژوهش بر این اصل استوار است که این آزمون به لحاظ تجزیه و تحلیل آزمون سازی دارای پایایی و روایی لازم , دارای سودمندی لازم , قابل اجرا و کاربردی است و در نهایت منطبق با معیارهای استاندارد شده, طراحی شده است. جامع آماری این پژوهش, فارسی‌آموزان مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) بودند و 130 نفر به عنوان نمون آماری انتخاب شدند که این زبان آموزان حداقل 4 ماه و حداکثر 12 ماه در این مرکز مشغول یادگیری زبان فارسی بوده‌اند. به‌منظور استاندارد سازی آزمون, پرسش های آزمون به‌صورت پیش‌آزمون در آزمون‌های پایان ترم بهار 94 و تابستان 94 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) استفاده و بعد از آسیب‌شناسی پرسش ها و تجزیه و تحلیل, ‌برای این آزمون انتخاب شده است. پرسش های آزمون پس از اجرا تحلیل شدند و پایایی و روایی آزمون, دو مشخص مهم آزمون استاندارد, ‌اندازه‌گیری شدند. پس از بررسی آزمون طراحی شده, نتایج آماری نشان‌دهند این موضوع بوده‌اند که این آزمون, ضریب دشواری و ‌ضریب تمیز بهینه‌ای دارد و دارای پایایی و روایی قابل قبولی نیز است و پیش‌بینی می‌شود که این آزمون سودمند و دارای کاربردی نیز است.

لینک کمکی