مقاله تحليل مشکلات خواندن دانش‌آموختگان نظام متوسطه شهر تهران بر اساس داده‌هاي آزمون اَمزا (با توجه ‌به متغير جنسيت و رشته تحصيلي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل مشکلات خواندن دانش‌آموختگان نظام متوسطه شهر تهران بر اساس داده‌هاي آزمون اَمزا (با توجه ‌به متغير جنسيت و رشته تحصيلي) :

هدف پژوهش حاضر, بررسی مشکلات خواندن دانش‌آموختگان نظام متوسطه شهر تهران بر اساس داده‌های آزمون امزا با توجه‏ به متغیرهای جنسیت و رشته تحصیلی است. آزمون امزا به‌عنوان اولین آزمون ارزیابی مهارت‌های زبانی و ادبی دانش‌آموختگان نظام متوسطه کشور شناخته می‌شود که در سال تحصیلی 1392 – 1393 از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد. بدین منظور داده‌های آزمون با حجم نمونه 377 نفر (197 دختر و 180 پسر), در سه رشته تحصیلی علوم انسانی (106 نفر), علوم تجربی (90 نفر) و ریاضی (181 نفر) تحلیل و بررسی شد. پس از دسته‌بندی پرسش های آزمون با توجه ‏به نوع خرده‌مهارت و نوع متن, با استفاده از شاخص‌های آماری توصیفی و استنباطی داده‏ها بر اساس دو متغیر جنسیت و رشته تحصیلی تحلیل شد که نتایج, حکایت از ضعف کلی دانش‌آموزان در مهارت‌ خواندن داشت. نتایج نشان داد: میانگین نمره مهارت خواندن معادل 25/10 از 20 است که در مقایسه‏ با استاندارد آموزش و پرورش (نمره 12) از ناتوانی دانش‌آموختگان در دریافت حداقل آموزش حکایت دارد. بین میانگین نمرات کلی و خرده‌مهارت‌های خواندن با توجه ‏به متغیر جنسیت تفاوت معنی‌داری وجود ندارد, هر چند بنا بر آمار توصیفی میانگین کلی نمره دخترها بالاتر از پسرهاست. همچنین, بین میانگین نمرات کلی دانش‌آموزان با توجه ‏به متغیر رشته تحصیلی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد؛ اما بین میانگین نمرات خرده‌مهارت‌های خواندن در نمره خرده‌مهارت (درک مستقیم متن) میان دانش‌آموزان رشته علوم انسانی و علوم تجربی تفاوت معنی‌داری وجود دارد که نشان از عملکرد بهتر رشته علوم انسانی دارد و نیز بین میانگین نتایج کلی دانش‌آموزان در چهار نوع متن به‌کار رفته در پرسش های آزمون, تفاوت معنی‌داری وجود دارد, به نحوی که میانگین نمره دانش‌آموزان در پاسخ به پرسش های متون زبانی نسبت به متون ادبی کهن بالاتر بوده؛ اما با توجه ‏به متغیر رشته تحصیلی, این تفاوت میانگین معنی‌دار نشده است. این نتایج نشان می‌دهد که راهکارهایی از قبیلِ اصلاح برنامه درسی دوره دبیرستان, انتخاب برنامه آموزشی مناسب, تغییر شیوه تدریس معلمان و نیز برگزاری دوره‌های منظم و استاندارد ارزشیابی مهارت خواندن, می‌تواند در تقویت مهارت خواندن دانش‌آموزان مفید واقع شود.

لینک کمکی