مقاله تعامل آهنگ و ساخت اطلاع: بازنمايي درجات کهنگي اطلاع در واج‌شناسي آهنگ فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعامل آهنگ و ساخت اطلاع: بازنمايي درجات کهنگي اطلاع در واج‌شناسي آهنگ فارسي :

تحقیق حاضر به بررسی تحقق آواییِ درجات کهنگیِ اطلاع در نظام آهنگ زبان فارسی می پردازد. هدف از انجام این تحقیق پاسخ گویی به این پرسش است که آیا درجات کهنگیِ اطلاع شامل اطلاع نو, قابل دسترس و کهنه, مطابق با انگار نظری چِیف (1994), در ساخت آهنگ گفتار فارسی تظاهر آوایی دارد؟ برای پاسخ به این سؤال, یک مطالع تولیدی در چارچوب واج شناسی آزمایشگاهی انچام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که درج کهنگیِ یک ساز اطلاعی و دامن زیروبمی یا سطح ارتفاع قلّ آن سازه با یکدیگر رابط معکوس دارند به این صورت که هر قدر به میزان کهنگی یک ساز اطلاعی افزوده شود, از دامن زیروبمیِ آن سازه کاسته می شود. این نتایج همچنین نشان داد که دامن زیروبمیِ صدای گوینده نیز با افزایش درج کهنگیِ یک ساز اطلاعی به طور معناداری کاهش می یابد چون با افزایش کهنگیِ اطلاع, نه تنها سطح ارتفاع قلّ F0 بلکه سطح ارتفاع درّ F0 نیز به طور معناداری کاهش می یابد, اما ساخت نواختیِ یک ساز اطلاعی با افزایش درج کهنگیِ اطلاع تغییر نمی کند.

لینک کمکی