مقاله تحليل تعامل نشانه- معناشناختي ميان کلام و کارتون: توسعه دامنه مفهومي اصطلاحات زباني و کاربرد خلاق آن‌ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل تعامل نشانه- معناشناختي ميان کلام و کارتون: توسعه دامنه مفهومي اصطلاحات زباني و کاربرد خلاق آن‌ها :

این مقاله با هدف ارزیابی تأثیر تعامل کلام و کارتون در روند آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی به فارسی زبانان گردآوری شده است. مسئل این پژوهش این است که چگونه کارتون در تعامل با اصطلاحات زبانی, فضای معناسازی را از یک فضای معنایی غیر قابل پیش بینی به فضایی خلاق تغییر می دهد و چگونه این تعامل, فضایی خلاق را برای توسع مفهومی اصطلاحات زبانی رقم می زند. برای ارزیابی فرضیات این پژوهش, با استفاده از رویکرد نشانه ـ معناشناسی دیداری و روش تحلیل گفتمانی, تأثیر قرارگیری کارتون در کنار اصطلاحات زبانی در مورد جامع آماری این پژوهش ـ که شامل 60 زبان آموز در سطح متوسط زبان انگلیسی و بالاتر, شامل 30 دختر و 30 پسر از مناطق شمال و جنوب شهر تهران بودند ـ بررسی شد. فرضیات این پژوهش عبارت اند از اینکه کارتون می تواند از طریق تعامل فضای نشانه ای, تزریق شناختی جدید و گسترش دامن تخیل, توسع معنایی اصطلاحات زبانی را درپی داشته باشد و کلام و کارتون می توانند از طریق ایجاد فضای ارجاعی, ورود به ابعاد گفتمانی و توسع بازی زبانی در فضای بین نشانه ای, سبب کاربرد خلاق اصطلاحات زبانی شوند.

لینک کمکی