مقاله بررسي درک کنايه از ديدگاه فرضيه برجستگي تدريجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي درک کنايه از ديدگاه فرضيه برجستگي تدريجي :

تحقیق حاضر به بررسی فرضی برجستگی تدریجی و تأثیر آن بر کنایه پرداخته است تا بررسی شود عامل مهم در دسترسی ذهن به معنای کنایه چیست. هدف از انجام این تحقیق, سنجش RT (زمان خواندن) و شناسایی و تبیین رابطه بین 3 متغیر نوع بافت (تحت‌اللفظی, تمثیلی) و میزان آشنا بودن عبارت (بسیار آشنا, آشنا و ناآشنا) و سرعت خواندن (آهسته, هم زمان و سریع) کنایه بوده است. برای هر کدام از نمونه های کنایه, یک بافت تأثیرگذار در معنای تحت اللفظی کنایه و یک بافت تأثیرگذار در معنای تمثیلی همان کنایه به وجود آمد. از نرم افزاری برای انجام آزمایش صفح متحرک خودمهار استفاده شد که توانایی سنجش زمان خواندن عبارت ها را داشت. نتایج نشان داد, نمونه های کنایه, فرضی برجستگی تدریجی را به‌ طور کامل تأیید نکردند و نتایجی خلاف فرضی برجستگی تدریجی حاصل شد به این صورت که بافت بیشتر بر معنای برجسته پیشی می گرفت و در درک تأثیر می گذاشت و این دو تأثیر موازی یکدیگر نداشتند. همچنین, بر اساس نتایج تحقیق چنین به نظر می رسد که معنای برجسته هم در عبارت های تمثیلی بسیار آشنا و هم در عبارت های تمثیلی آشنا, معنای تمثیلی است و معنای برجسته در عبارت های تمثیلی ناآشنا معنای تحت اللفظی و معنای تمثیلی است.

واژه های کلیدی: زبان تمثیلی, زبان شناسی شناختی, فرضی برجستگی تدریجی, کنایه.


Salience Hypothesis

لینک کمکی