مقاله تفاوت‌ها و شباهت‌هاي مفهوم‌سازي غم در زبان خودکار و زبان شعر: رويکردي شناختي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تفاوت‌ها و شباهت‌هاي مفهوم‌سازي غم در زبان خودکار و زبان شعر: رويکردي شناختي :

نگارندگان در پژوهش حاضر به بررسی و تطبیق مفهوم سازی استعاره های (غم) در زبان خودکار و زبان شعر معاصر پرداخته اند و دربار شباهت ها و تفاوت های این دو گونه زبانی بحث کرده اند. برای وصول به این هدف, استعاره های عاطفی غم در دو پیکر جداگانه با عناوین پایگاه دادگان زبان فارسی (شامل کاربرد بی نشان و عادی زبان) و پیکر زبان فارسی (شامل متون شعر معاصر) با استفاده از واژه های کلیدی حوز مقصد را استخراج کرده اند. سپس نام نگاشت های عام و خاص استعاره های غم در هر دو گون زبان خودکار و زبان شعر به صورت جداگانه به دست آمد و با توجه به نظری استعار مفهومی لیکاف و جانسون (1980) تبیین شد. در پژوهش حاضر مشاهده شد که نام نگاشت های عام استعاره های شعری با استعاره های زبان خودکار شباهت بسیاری دارند و شاعران همان استعاره های قراردادی را به شیوه ای خلاقانه به کار می گیرند و با سازوکارهای شناختی گوناگون ازجمله بسط, گسترش, پرسش, ترکیب, دلالت های چندگانه, جان بخشی به پدیده های طبیعی و ... استعاره های ادبی می سازند. پژوهش حاضر همانند افرادی چون لیکاف و ترنر (1989), نظری استعار مفهومی را تأیید می کند و نشان می دهد تفاوت معنی داری میان استعاره های ادبی و قراردادی موجود در زبان خودکار و زبان شعر از نظر مفهوم سازی غم وجود ندارد.

لینک کمکی