مقاله بررسي اثربخشي تمرين «الگو در ترجمه» بر پيشبرد مهارت نگارش عربيِ دانشجويان فارسي‌‌زبان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثربخشي تمرين (الگو در ترجمه) بر پيشبرد مهارت نگارش عربيِ دانشجويان فارسي‌‌زبان :

نگارش آخرین و پیشرفته‌ترین مهارت در میان مهارت‌های چهارگانه زبانی به شمار می‌رود. آموزش نگارش عربی دارای ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود است. تمرین (الگو در ترجمه) یکی از راهبردهای تدریس نگارش در آموزش زبان عربی محسوب می‌شود. در این پژوهشِ شبه آزمایشی با استفاده از روش میدانی و به کار گیری آزمون, به بررسی میزان اثربخشی این راهبرد آموزشی در پیشبرد مهارت نگارش عربی زبان‌آموزان پرداخته شده است. بدین ترتیب که 34 زبان‌آموز از دانشجویان دور کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد برای نمونه تحقیق انتخاب و به دو گروه گواه و آزمون دسته‌بندی شدند. پیش از اجرای طرح پژوهش, با اجرای یک پیش‌آزمون از همگن بودن گروه‌ها اطمینان حاصل شد. سپس با انتخاب هدف‌دار چند داستان کوتاه عربی برای تدریس در طول یک نیم سال تحصیلی, در هر گروه ساختار دستوری, واژگانی و املایی موجود در متن داستان‌ها تشریح و بررسی شد. در گروه آزمون علاوه بر این موارد, از راهبرد تمرین الگو در ترجمه نیز بهره گرفته شد. پس از گذشت یک نیمسال تحصیلی پس‌آزمون اجرا شد. نتایج پس آزمون نشان ‌می‌دهد که بین تعداد خطاهای نگارشی دو گروه, تفاوت معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر, بسامد خطاها در گروه آزمون در حیطه دستور زبان و واژگان به نحو چشمگیری کاهش یافته است؛ اما میان‌ خطاهای املایی زبان‌آموزان در دو گروه همچنان تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. این نتیجه بیانگر ارتباط مستقیم میان تمرین (الگو در ترجمه) و انتخاب ساختارهای دستوری و واژگان مناسب در تولید صحیح زبان‌ بینابینی در نگارش عربی زبان آموزان است.

لینک کمکی