مقاله اثربخشي بازي درماني بر مهارت هاي اجتماعي، اضطراب و پرخاشگري کودکان سندرم داون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثربخشي بازي درماني بر مهارت هاي اجتماعي, اضطراب و پرخاشگري کودکان سندرم داون :

این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی بازی درمانی بر مهارت های اجتماعی, اضطراب و پرخاشگری کودکان مبتلا به سندرم داون انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان مبتلا به سندرم داون تحت حمایت اداره بهزیستی شهر کرمانشاه در سال 1396 بود. تعداد 30 نفر کودکان مبتلا به سندرم داون با روش نمونه گیری در دسترس در دو گروه مساوی آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایشی در 8 جلسه شرکت کردند در حالی که گروه کنترل شرکت نکردند. جهت جمع آوری داده های پژوهش از الف: پرسشنامه های مهارت اجتماعی (ماتسون, 1983),ب: پرسشنامه اضطراب کودکان (اسپنس, 1999), و ج: پرسشنامه پرخاشگری (پرخاشگری باس و پری, 1992) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس و با نرم افزار 21- SPSSانجام شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه‌های آزمایش و کنترل در نمرات مهارت اجتماعی و و هر یک از مؤلفه های آن شامل مهارت اجتماعی مناسب, جسارت نامناسب, تکانشی/سرکشی, اطمینان زیاد به خود, و حسادت/گوشه گیری وجود دارد (05/0>P). همچنین, بین میانگین نمرات پرخاشگری و اضطراب دوگروه در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری مشاهده گردید (05/0>P). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که از بازی درمانی در کنار سایر روش های درمانی رفتاری می توان جهت افزایش مهارت اجتماعی و کاهش هیجانات منفی کودکان سندرم داون استفاده شود.

لینک کمکی