مقاله اثربخشي برنامه اوقات فراغت عرش بر ظرفيت شناختي و مهارت‌هاي ارتباطي دانش‌آموزان کم‌توان ذهني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثربخشي برنامه اوقات فراغت عرش بر ظرفيت شناختي و مهارت‌هاي ارتباطي دانش‌آموزان کم‌توان ذهني :

هدف: هدف این پژوهش, بررسی اثربخشی برنامه اوقات فراغت عرش بر ظرفیت شناختی و مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی بود. روش: این پژوهش, یک مطالعه نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه شاهد بود. در این پژوهش 30 دختر کم‌توان ذهنی که به روش نمونه‌گیری تصادفی از مدارس استثنایی شهر اصفهان انتخاب شده بودند, شرکت داشتند. آزمودنی‌ها به دو گروه 15 نفری آزمایش و شاهد تقسیم شدند. گروه آزمایش, برنامه اوقات فراغت عرش را در 16 جلسه دریافت کردند, در حالی‌که به گروه شاهد این آموزش ارائه نشد. ابزارهای پژوهش آزمون هوشی وکسلر کودکان (2003) و پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی (1990) بود. اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق آزمون آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد با استفاده از نسخه بیست و سوم نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که برنامه اوقات فراغت عرش بر ظرفیت شناختی و مهارت‌های ارتباطی آزمودنی‌ها تاثیر معناداری معناداری داشت (0001/0P). نتیجه‌گیری: برنامه اوقات فراغت عرش ظرفیت شناختی و مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی را بهبود بخشید. بنابراین, برنامه‌ریزی به‌منظور استفاده از برنامه اوقات فراغت برای این دانش‌آموزان اهمیت ویژه‌ای دارد.

لینک کمکی