مقاله نقش طرحواره هاي ناسازگار اوليه، سيستم فعال سازي- بازداري رفتاري و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان در پيش بيني اضطراب اجتماعي دانش آموزان داراي اختلال يادگيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش طرحواره هاي ناسازگار اوليه, سيستم فعال سازي- بازداري رفتاري و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان در پيش بيني اضطراب اجتماعي دانش آموزان داراي اختلال يادگيري :

هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه, سیستم فعال سازی-بازداری رفتاری و راهبرد های تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی اضطراب اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری انجام گرفت. روش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان مراجعه کننده به مرکز اختلال یادگیری شهر بوشهر تشکیل می دادند. نمونه پژوهش شامل 232 دانش آموز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جمع آوری داده های پژوهش از طریق پرسشنامه های طرحواره یانگ (1999), سیستم های فعال سازی-بازداری رفتاری کارور و وایت (1994), راهبردهای تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی, کرایچ و اسپینهاون (2002) و اضطراب اجتماعی کانور و همکاران (2000) انجام گرفت. داده های حاصل از اجرای پرسشنامه ها با استفاده از روش آماری رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که طرحواره های ناسازگار اولیه, سیستم فعال سازی-بازداری رفتاری و راهبرد های تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی اضطراب اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری نقش دارند. نتیجه گیری: با توجه به نقش طرحواره های ناسازگار اولیه, سیستم فعال سازی-بازداری و راهبرد های تنظیم شناختی هیجان در بروز و نگه داری اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری, می توان با شناسایی آنها در جهت پیشگیری از اختلال اضطراب اجتماعی این دانش آموزان اقدام نمود.

لینک کمکی