مقاله اثربخشي ريباند تراپي بر افزايش هماهنگي ادراکي ديداري و رشد اجتماعي دانش‌آموزان با اختلالات يادگيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثربخشي ريباند تراپي بر افزايش هماهنگي ادراکي ديداري و رشد اجتماعي دانش‌آموزان با اختلالات يادگيري :

هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی ریباندتراپی بر افزایش هماهنگی ادراکی دیداری و رشد اجتماعی دانش‌آموزان با اختلالات یادگیری انجام شده است. روش: این پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون وپس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری, متشکل از تمامی دانش‌آموزان اختلالات یادگیری بود که در مرکز آموزشی و توانبخشی اختلالات یادگیری شهر دزفول مشغول دریافت مداخله‌های لازم بودند. نمونه پژوهش شامل 30 دانش‌آموز دارای اختلال یادگیری شهر دزفول بودند که به صورت در دسترس از این مراکز انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (15 نفر برای هر گروه) گمارده شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس ادراکی دیداری بندرگشتالت و رشد اجتماعی وایلند استفاده شد. در فرآیند اجرا گروه آزمایش به مدت 8 هفته تحت آموزش ریباندتراپی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس (مانکوا) نشان داد که ریباندتراپی بر هماهنگی ادراکی دیداری و رشداجتماعی تأثیر دارد؛ به این صورت که منجر به افزایش هماهنگی ادراکی دیداری و رشد اجتماعی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری می‌شود. نتیجه گیری: این نتایج اطلاعات مهمی درباره درمان این اختلال دارد, به طوری که این برنامه آموزشی می‌تواند به عنوان یک روش مداخله‌ای در مدارس و مراکز درمانی, مورد استفاده قرار گیرد

لینک کمکی