مقاله مقايسه اثربخشي آموزش رواني بر اساس الگوي اولسون و مک مستر در عملکرد خانواده معلمان زن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه اثربخشي آموزش رواني بر اساس الگوي اولسون و مک مستر در عملکرد خانواده معلمان زن :

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش روانی بر اساس الگوی اولسون و مک ‌مستر بر بهبود عملکرد خانواده معلمان زن شهرستان خرمدره بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌ آزمون – پس‌ آزمون و پیگیری بود. جامع پژوهش هم معلمان زن متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهرستان خرمدره در سال تحصیلی 96-1395 به تعداد 550 نفر بودند. نمونه پژوهش 45 نفر بودند که از میان معلمانی انتخاب شدند که در پرسشنامه ابزار سنجش خانواده (اپشتاین, بیشاپ و لوین, 1978) نمره بالا (عملکرد پایین خانواده) کسب کرده بودند و به صورت تصادفی در سه گروه] گروه آزمایشی 1 (15نفر), گروه آزمایشی 2 (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر)[ قرار گرفتند. گروههای آزمایشی در جلسات آموزشی شرکت کردند و افراد گروه کنترل مداخله خاصی دریافت نکردند. پس از پایان جلسات, پس‌ آزمون برای هر سه گروه اجرا شد. یک ماه بعد نیز جلسه پیگیری برگزار شد. داده‌ ها با روش آماری تحلیل واریانس چندراهه (آمیخته) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش روانی بر اساس الگوی اولسون و الگوی مک‌ مستر در ارتقای عملکرد خانواده معلمان زن اثربخش است و این اثربخشی طی زمان ماندگار است(0/001 ≥ P). همچنین نتیجه پژوهش نشان داد که اثربخشی این دو آموزش در عملکرد خانواده معلمان زن متفاوت نیست. بنابراین, می‌ توان نتیجه گرفت که برای ارتقای عملکرد خانواده معلمان زن می‌ توان از آموزشهای مبتنی بر الگوی اولسون و الگوی مک‌ مستر استفاده کرد.

لینک کمکی