مقاله تشابه و تضاد ارزشها و هنجارهاي نهاد خانواده و مدرسه و تأثير آن بر جامعه پذيري دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تشابه و تضاد ارزشها و هنجارهاي نهاد خانواده و مدرسه و تأثير آن بر جامعه پذيري دانش آموزان :

آرمان اصلی فرایند جامعه‌ پذیری, آماده ساختن افراد برای حضور مؤثر در جامعه و به تعبیری درونی کردن ارزشها و هنجارهای ‌حاکم بر جامعه به منظور پاسخگویی به نیازها و رسیدن به اهداف جمعی است. پژوهش حاضر در پی مقایس کارکردی تشابهات و تضادهای ارزشی و هنجاری نهاد آموزش و پرورش و نهاد خانواده و مطالعه تأثیر آنها بر جامعه‌پذیری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر کرج است. چارچوب نظری تحقیق برگرفته از نظریه های کارکردگرایی‌ و نظریه ناهماهنگی ‌در نهادهای اجتماعی ‌است. این پژوهش با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل هم دانش آموزان پایه هفتم شهر کرج و حجم نمونه معادل 379 نفر بوده که به روش نمونه ‌گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده است. یافته ‌های حاصل از داده ‌های استخراج شده بیانگر این است که اتفاق نظر در ارزشها و هنجارهای خانواده و مدرسه بر جامعه‌ پذیری دانش‌آموزان تأثیرگذار است و به عکس آن هم صادق است, یعنی تضاد در ارزشها و هنجارهای خانواده و مدرسه نیز بر جامعه‌ پذیری کودکان تأثیر می ‌گذارد. با این توضیح که خانواده ‌ها بیشتر بر ارزشها و هنجارهای اخلاقی و فرهنگی تأکید دارند و این در حالی است که مدرسه بر ارزشها و هنجارهای مذهبی تأکید دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان دهنده این است که 69 درصد از تغییرات متغیر وابسته(جامعه ‌پذیری) تحت تأثیر اتفاق نظر و همچنین تضاد در ارزشها و هنجارهاست.

لینک کمکی