مقاله بررسي رابطه کيفيت مشارکت والدين در انجام دادن تکاليف درسي با عملکرد تحصيلي در حوزه خواندن دانش‌آموزان پايه ششم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه کيفيت مشارکت والدين در انجام دادن تکاليف درسي با عملکرد تحصيلي در حوزه خواندن دانش‌آموزان پايه ششم :

این پژوهش با هدف بررسی رابطه کیفیت مشارکت والدین در انجام دادن تکالیف درسی با عملکرد تحصیلی در حوزه خواندن (نمره خواندن, سعی در انجام دادن تکلیف و اهمال ‌کاری) دانش‌آموزان پایه ششم انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر هم دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان اردکان از استان یزد بود که در سال 94-1393 مشغول به تحصیل بودند. نمونه مطالعه حاضر شامل 366 نفر از دانش‌آموزان بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه کیفیت مشارکت والدین دومونت و همکاران (2014), پرسشنامه چند آیتمی تکالیف تراتواین و همکاران (2006) و پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984) استفاده ‌شده است. همچنین نمره خواندن دانش‌آموزان به عنوان یک بعد از عملکرد تحصیلی لحاظ شد. برای تحلیل داده‌ها روش رگرسیون چندگانه از نوع همزمان به کار رفته است. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون مؤید آن بود که از میان ابعاد مشارکت والدین, بعد کنترل از قدرت پیش‌بینی منفی برای نمرات خواندن و سعی در انجام دادن تکالیف و بعد ساختار, از قدرت پیش‌بینی مثبت برای نمرات خواندن و سعی در انجام دادن تکالیف برخوردار است؛ اما ابعاد مشارکت والدین, اهمال ‌کاری فرزندان را پیش‌بینی نمی‌کنند. با توجه به یافته‌های این پژوهش می‌توان گفت, والدین با کاستن از رفتار‌های کنترلی و محدودکننده خود و ایجاد ساختاری مناسب در خانه که از قابلیتهای فرزندانشان حمایت کند, می‌توانند شاهد بهبود و افزایش عملکرد تحصیلی فرزندانشان در حوزه خواندن شوند.

لینک کمکی