مقاله رابطه پيوند با والدين و بهزيستي مدرسه: نقش واسطه‌اي جهت‌گيري عمومي عليت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رابطه پيوند با والدين و بهزيستي مدرسه: نقش واسطه‌اي جهت‌گيري عمومي عليت :

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌گری جهت‌گیری عمومی علیت (با سه نوع جهت‌گیری استقلال, جهت‌گیری کنترل و جهت‌گیری غیرشخصی) در رابطه میان پیوند با والدین و بهزیستی مدرسه انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش هم دانش‌آموزان پایه‌ های دهم و یازدهم دبیرستانهای شیراز بود. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش شامل 474 دانش آموز بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و از آنها خواسته شد تا به مقیاس پیوند با والدین (پارکر, تاپلینگ و براون, 1979), مقیاس جهت‌گیری عمومی علیت (دسی و رایان, 1985) و پرسشنامه بهزیستی مدرسه (کونو و لینتونن, 2006) پاسخ دهند. پس از بهره‌ گیری از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار AMOS یافته‌ها نشان دادند که اثر مراقبت والدین بر جهت‌گیری استقلال و نیز بر جهت‌گیری کنترل مثبت و معنا‌دار و اثر مراقبت والدین بر جهت‌گیری غیرشخصی منفی و معنا‌دار است. همچنین مراقبت والدین با واسطه‌گری جهت‌گیری استقلال و جهت‌گیری غیرشخصی توانست به طور غیرمستقیم بهزیستی مدرسه را پیش‌بینی کند. به طور کلی یافته‌ها نشان دادند که افزایش مراقبت والدینی در دانش‌آموزان هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم از طریق جهت‌گیری استقلال و جهت‌گیری غیرشخصی, موجبات افزایش بهزیستی مدرسه آنها را فراهم می آورد. مطابق با یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که عوامل خانوادگی (پیوند با والدین) و انگیزشی (جهت‌گیری عمومی علیت) در ارتقای بهزیستی مدرسه دانش‌آموزان مؤثرند.

لینک کمکی