مقاله تأثير توانمندسازي بر اساس مشاوره شناختي – اجتماعي حرفه اي در افزايش خودکارآمدي شغلي و جهت‌گيري آينده زنان سرپرست خانوار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير توانمندسازي بر اساس مشاوره شناختي – اجتماعي حرفه اي در افزايش خودکارآمدي شغلي و جهت‌گيري آينده زنان سرپرست خانوار :

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی توانمندسازی بر اساس مشاوره شناختی- اجتماعی حرفه‌ای در افزایش خودکارآمدی شغلی و ابعاد جهت‌گیری آینده (چشم‌انداز زمانی, پیش‌بینی ‌آینده, برنامه‌ریزی آینده) در زنان سرپرست خانوار انجام شده است. روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح آزمایش پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و یک پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) در شهر کرج بودند. چهل زن سرپرست خانوار به روش تصادفی ساده انتخاب و در گروههای آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در مرحله پیش‌آزمون, داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های خودکارآمدی شغلی تیلور و بتز (1983) و جهت‌گیری‌آینده اشتاینبرگ و همکاران (2009) گرد‌آوری شدند. برنامه توانمندسازی بر اساس مشاوره شناختی- اجتماعی حرفه‌ای در ده جلسه گروهی برای شرکت‌کنندگان در گروه آزمایش اجرا شد و برای شرکت‌کنندگان در گروه کنترل هیچ برنامه‌ای اجرا نشد. پس از مداخله, خودکارآمدی شغلی و جهت‌گیری‌آینده در پس‌آزمون و مرحله پیگیری اندازه‌گیری شدند و داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سطح خودکارآمدی‌ شغلی و ابعاد جهت‌گیری ‌آینده زنان شرکت‌کننده در برنامه توانمندسازی‌ به طور معناداری بالاتر از گروه کنترل است (P

لینک کمکی