مقاله معرفي کتاب/ معرفي و مروري بر کتاب گياهان در شعر معاصر؛ نقد بوم گرا و تخيل نباتي/ فاطمه محمودي تازه کند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله معرفي کتاب/ معرفي و مروري بر کتاب گياهان در شعر معاصر؛ نقد بوم گرا و تخيل نباتي/ فاطمه محمودي تازه کند :

کتاب گیاهان در شعر معاصر: نقد بوم گرا و تخیل نباتی نوشته جان چارلز راین در سال 2018م. توسط انتشارات راتلج چاپ شده و جز سری انتشارات راتلج با موضوع (چشم اندازهایی درباره غیرانسان در ادبیات و فرهنگ) است. این کتاب در دسته مطالعات نقد ادبی بوم گرا جای دارد و به طور خاص بر نقد گیاه شناختی یا نقد نباتی در شعر استرالیا, انگلیس و آمریکا متمرکز شده است. نویسنده در کتاب مذکور با بررسی چگونگی تعامل و برخورد شاعران با موجودات نباتی در تلاش است تا بر نقش زبان در ساخت شکنی رمزگان فرهنگی که درک ما را از گیاهان به عنوان موجودات هوشمند محدود می نماید, تأکید کند. این کتاب با خوانش شعر هشت شاعر ازجمله لوییز گلاک, لیز ماری, ماری الیور, آلیس اسؤالد, الیزابت بلتسو, جودیث رایت, جان کینزلا و جوی هارجو بر ایده تخیل نباتی تمرکز می کند و مدل مفهومی منحصربه فردی را ارائه می دهد که از آن با عنوان دیالکتیک گیاهی یاد می شود؛ این که گیاهان هم اثرگذارند هم اثرپذیر, تجربه می کنند و مورد تجربه واقع می شوند, احساس دارند و احساس می شوند, ادراک دارند و مورد ادراک واقع می شوند, به یاد می آورند و به یاد آورده می شوند, تخیل می کنند و مورد تخیل قرار می گیرند. دیالکتیک مولدی که ازیک سو به روحمندی گیاه باور دارد و ازسوی دیگر گیاه را چون ابژه, مکان, کانال یا محرکی برای تجربه, بینش یا بیداری روحانی موجودات انسانی می داند. این کتاب همچنین باتکیه بر پیشرفت های صورت گرفته درزمینه عصب-گیاه شناسی و مشارکت در حوزه مطالعات انتقادی گیاه, نقد گیاه شناختی را به عنوان یک شیوه برای واکنش در برابر کم توجهی به گیاهان در نقد زیست بوم, بوطیقای زیستی و علوم انسانی زیست محیطی بسط می دهد. نکته برجسته و حائز اهمیت کتاب حاضر, معرفی و بررسی رویکرد نقد نباتی یا نقد گیاه شناختی در زیر مجموعه نقد زیست بوم برای اولین بار است. در مقاله پیشِ رو ضمن معرفی کتاب, خلاصه ای از مهم ترین مفاهیم کلیدی در هر فصل نیز ارائه خواهد شد.

لینک کمکی