مقاله تاثير آموزش بر درک عدم قطعيت بيماري و اضطراب مادران کودکان مبتلا به تشنج ناشي از تب بستري در بيمارستان: يک مطالعه نيمه تجربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير آموزش بر درک عدم قطعيت بيماري و اضطراب مادران کودکان مبتلا به تشنج ناشي از تب بستري در بيمارستان: يک مطالعه نيمه تجربي :

مقدمه: تشنج ناشی از تب شایع ترین مشکلات کودکان 6 ماه تا 6 سال می باشد. کنترل اضطراب و عملکرد صحیح مادران از عوامل مهم مدیریت تشنج کودکان می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر آموزش بر درک عدم قطعیت بیماری و اضطراب مادران کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب بود.
روش: مطالعه حاضر, مطالعه نیمه تجربی بود. 40 مادر مراجعه کننده به بیمارستان امام علی زاهدان, طی سال های 1397- 1396 به روش نمونه گیری در دسترس در مطالعه شرکت کردند. نمونه ها در دو گروه مداخله (40 نمونه) و کنترل (40نمونه) قرار گرفتند. گروه مداخله به صورت فردی و حضوری به مدت 3 جلسه 30-45 دقیقه, پیرامون تشنج آموزش دریافت کردند. مقیاس اضطراب اشپیل برگر و عدم قطعیت (PPUS) قبل, حین و یک ماه بعد از مداخله تکمیل گردید.
یافته ها: میانگین نمره اضطراب در ابتدای مطالعه در گروه کنترل 56.63 و در گروه مداخله 56.68 و بعد از مداخله در گروه کنترل 57.05 و در گروه مداخله 40.89 بود. نمره عدم قطعیت مادران گروه مداخله از 5/03± 87/53به 5/49± 65/30پس از مداخله و گروه کنترل از 7/90± 84/18به 5/41±85/80کاهش یافت. بین دو گروه از نظر دو متغیر اختلاف معناداری وجود داشت (0.0001 = P).
نتیجه گیری: آموزش می تواند به عنوان یکی از روش های کاهش اضطراب و عدم قطعیت مادران بیماران مبتلا به تشنج ناشی از تب پیشنهاد گردد. افزایش آگاهی و کاهش اضطراب می تواند به بهبود عملکرد مادران حین تشنج کمک کند.

لینک کمکی