مقاله اثربخشي آموزش هوش موفق بر مهارت حل مسأله کودکان پيش دبستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثربخشي آموزش هوش موفق بر مهارت حل مسأله کودکان پيش دبستاني :

مقدمه: مهارت حل مسأله یکی از لازمه‌های زندگی تحصیلی, شغلی و اجتماعی افراد است. از طرفی سن پیش‌دبستانی مهم‌ترین دوره برای آموزش و یادگیری و کسب مهارت‌های لازم از جمله مهارت حل مساله است. بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر, بررسی اثربخشی آموزش هوش موفق بر مهارت حل مسأله کودکان پیش‌دبستانی بود.
روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان پیش‌دبستانی شهر اصفهان در سال تحصیلی 95-1394 بود که از بین آنها تعداد 30 کودک به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به‌ طور تصادفی در دو گروه مداخله (15 کودک) و شاهد (15 کودک) گمارش شدند. گروه مداخله, آموزش هوش موفق را طی 21 جلسه 45 دقیقه‌ای بصورت 3 بار در هفته به مدت 2 ماه دریافت کردند, اما گروه شاهد در معرض هیچ مداخله‌ای قرار نگرفتند. ابزار پژوهش آزمون حل مسأله برج لندن (1982) بود.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که آموزش هوش موفق توانسته بر مهارت حل مساله کودکان پیش‌دبستانی تاثیر معنادار داشته باشد (0/001>P) و عملکرد حل مساله کودکان را بهبود بخشد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر, پیشنهاد می‌شود که از روش آموزش هوش موفق در جهت افزایش مهارت حل مساله کودکان پیش‌دبستانی استفاده گردد.

لینک کمکی