مقاله تاثير قصه نويسي بر مهارت حل مسئله کودکان12- 8 سال مقيم در مراکز شبه خانواده استان گلستان (1397)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير قصه نويسي بر مهارت حل مسئله کودکان12- 8 سال مقيم در مراکز شبه خانواده استان گلستان (1397) :

مقدمه: کودکان بی سرپرست و بدسرپرست از حمایت موثر والدین و نیز از مزایای زندگی در خانواده محروم هستند. مراقبت, درک همدلانه و مشارکت, ساختار قدرت شفاف و حل مسئله از کارکردهای ضروری خانواده است. یکی از مهمترین روش ها در حل تعارضات, مهارت حل مسئله است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر قصه نویسی بر مهارت حل مسئله کودکان12- 8 سال مقیم در مراکز شبه خانواده استان گلستان در سال (1397) بود.
روش : این پژوهش از نوع تجربی پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمودنی و کنترل بود. این مطالعه تجربی به صورت یک سو کور و گروه های موازی با حجم نمونه 22 نفر در هر گروه در مراکز نگهداری از کودکان مقیم در مراکز شبه خانواده انجام شد. مراکز به صورت احتمالی خوشه ای انتخاب شدند. تخصیص تصادفی آنها در دو گروه مراقبت معمول و گروه قصه نویسی با استفاده از پاکت های مهر و موم شده انجام شد. گروه قصه نویسی 8 جلسه 45 دقیقه ای تحت نظارت کمک پژوهشگر مداخله را دریافت نمود و گروه مراقبت معمول در طی این دوره هیچ مداخله ای دریافت نکرد. ابزار مورد استفاده در ای مطالعه پرسشنامه کسیدی و لانگ بود.
یافته ها: مهارت حل مسئله, در دو گروه قصه نویسی و معمول قبل از دوره مداخله اختلاف آماری معنی‌داری نداشت و تفاوتی نداشتند(0/14P=), اما این آزمون در دو گروه بعد از اجرای مداخله قصه‌نویسی اختلاف معنی‌داری را نشان داد(0/001P).
نتیجه گیری: مداخلات شناختی رفتاری مانند قصه نویسی می توانند برای کودکانی با شرایط خاص سودمند بوده و سبب رشد و تحول شناختی در آنان گردند. مداخلاتی مانند قصه نویسی, قصه گویی و روایت درمانی می توانند با قرار دادن کودکان در شرایط و استفاده از تخیل آن ها موجب ارتقا مهارت هایی همچون مهارت حل مسئله شوند.

لینک کمکی