مقاله بررسي ساختار عاملي، روايي و پايايي پرسشنامه تفکر واگراي کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ساختار عاملي, روايي و پايايي پرسشنامه تفکر واگراي کودکان :

مقدمه: تفکر واگرا توانایی کودکان را در حل مسائل افزایش می دهد و تعداد زیادی تداعی‌‌ و راه حل‌های ممکن را در اختیار آنان قرار می دهد. هدف از انجام این پژوهش بررسی روایی و پایایی پرسشنامه تفکر واگرا در میان دانش آموزان پایه اول دبستان است.
روش: جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان 7 ساله مدارس دولتی شهر زاهدان بود. حجم نمونه شامل 336 دانش آموز (176 دختر و 169 پسر) بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به سوالات پرسشنامه تفکر واگرا (کاون و همکاران, 2006) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب آلفای کرونباخ برای ارزیابی پایایی, تحلیل عاملی تاییدی برای ارزیابی روایی سازه و تحلیل عاملی اکتشافی جهت محاسبه بار عاملی استفاده شد.
یافته ها: ضریب آلفای کرونباخ برای ترجمه فارسی مقیاس اولیه 4 گویه ای برابر با 0/74 و پایایی بازآزمایی پرسشنامه بر اساس نتایج دو بار اجرای آزمون به فاصله دو هفته 0/79 به دست آمد. شاخص های برازندگی حاصل‌شده از تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مقیاس از روایی سازه مناسب برخوردار است و همه گویه ها از بار عاملی مناسب بالای 0/30 برخوردارند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر و همچنین اهمیت سنجش تفکر واگرا در کودکان و نیز در دسترس نبودن ابزار مناسب اعتباریابی شده در فرهنگ ایرانی, می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه تفکر واگرا ابزار مناسبی برای کاربرد در مدارس موقعیت های آموزشی است.

لینک کمکی