مقاله اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان مادران و‌ علائم اختلال بي اعتنايي مقابله اي کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان مادران و‌ علائم اختلال بي اعتنايي مقابله اي کودکان :

مقدمه: اختلال بی اعتنایی مقابله ای در کودکان شایع بوده و از روابط والد-کودک تاثیر می پذیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی برنامه مهارتهای زندگی بر سلامت روان مادران و‌ علائم اختلال بی اعتنایی مقابله ای کودکان است.
روش: طرح پژوهش حاضر, نیمه تجربی با پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. از بین خانواده های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تبریز در سال 1397, 40 نفر از والدین دارای کودکان 6 الی 8 ساله که با استفاده از مصاحبه تشخیصی, دارای تشخیص اختلال بی اعتنایی براساسDSM-5 به صورت در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی (از طریق لیست) به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی, سلامت روان مادر و علائم مرضی کودک, ابزارهای این مطالعه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بودند و بر اساس نتایج پیش آزمون مادران گروه آزمایش در 8 جلسه 45 دقیقه ای برنامه مهارتهای زندگی شرکت نمودند.
نتایج:‌نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش مادران موجب مادران موجب بهبود سلامت روان, نشانه های بدنی, اضطراب, بدکارکردی اجتماعی و علائم اختلال بی اعتنایی مقابله ای کودکان شده است (0/001= P), ولی در علایم افسردگی تفاوت معنادار بین دو گروه مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه اثربخش آموزش والدین را بر کاهش مشکلات والد-کودک تائید می کند و به نظر می رسد در بروز, ادامه و درمان مشکلات رفتاری کودکان, روابط والد کودک نقش مهمی بازی می کند. از این رو, پژوهشگر این روش درمانی را بر روی مشکلات کودک-والد پیشنهاد می کند.

لینک کمکی