مقاله قدرداني از خدا و هوش معنوي عواملي اثرگذار بر افزايش تحمل ناکامي دانشجويان ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله قدرداني از خدا و هوش معنوي عواملي اثرگذار بر افزايش تحمل ناکامي دانشجويان ايراني :

سابقه و هدف: قدردانی از خدا و هوش معنوی می‌ توانند به عنوان عواملی اثرگذار بر افزایش تحمل ناکامی در نظر گرفته شوند. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف مقایسه اثربخشی قدردانی از خداوند, هوش معنوی و تحمل ناکامی دانشجویان دانشگاه ‌های تهران انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی- همبستگی از بین کلیه دانشجویان دانشگاه‌های آزاد و دولتی شهر تهران در سال 1397, 384 نفر (با توجه به برآورد فرمول کوکران) به روش نمونه ‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع ‌آوری اطلاعات از پرسشنامه ‌های تحمل ناکامی هارینگتون, قدردانی از خداوند کراس و هوش معنوی کینگ استفاده شد. از آزمون ‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره جهت تجزیه و تحلیل داده ‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد تحمل فرد در برابر ناکامی با قدردانی از خدا و با هوش معنوی رابطه مثبت و معناداری داشت. همچنین نتایج نشان داد ترکیب مولفه ‌های قدردانی از خدا و هوش معنوی 88% واریانس تحمل دانشجویان در برابر ناکامی را پیش‌ بینی می ‌کند.
نتیجه‌گیری: با استناد به یافته ‌های حاصل از این پژوهش, پیشنهاد می‌ شود که در مراکز دانشگاهی جهت افزایش میزان تحمل دانشجویان در برابر ناکامی و افزایش سلامت روانشناختی آن ها به مؤلفه ‌های معنوی و مذهبی توجه ویژه‌ ای شود.

لینک کمکی