مقاله جستاري در اصطلاح علم ديني و علم غير ديني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله جستاري در اصطلاح علم ديني و علم غير ديني :

سابقه و هدف: از مباحثی که در موضوع علم و دین مطرح است بحث علم دینی و علم غیر دینی است. پرسشی که در این مبحث مطرح است این است که آیا می‌توان علوم را به علوم دینی و علوم غیر دینی دسته‌بندی کرد؟ آیا اساساً علم غیر دینی داریم؟ و یا برعکس علم دینی داریم؟ آیا همه علوم را می ‌توان به دینی و غیر‌دینی تقسیم‌بندی کرد؟ به عنوان نمونه آیا می‌توان گفت که ما فیزیک دینی و غیر ‌دینی و پزشکی دینی و غیر ‌دینی و روانشناسی دینی و غیر دینی و اقتصاد دینی و غیر دینی داریم؟
مواد و روش‌ها: در این نوشتار تلاش شده است که با مراجعه به متون دینی و تحلیل‌های عقلی و بررسی دیدگاه‌های مختلف و دریافت نکته‌های مثبت و رد و انکار نکات نامقبول بهترین نظریه در باب علم دینی و غیر‌دینی مطرح گردد.
یافته‌ها: یک دیدگاه این است که هم علوم دینی داریم و هم غیر‌دینی و همه علوم را می‌توان به دینی و غیر‌دینی تقسیم کرد. دیدگاه دیگر این است که اساساً علم غیر‌دینی و سکولار نداریم همه علوم دینی‌اند.
نتیجه‌گیری: عرصه اصلی تقسیم‌ بندی علوم به دینی و غیردینی علوم انسانی به معنای خاص است. در این عرصه بیشتر می‌توان از علم دینی و غیر‌دینی سخن گفت: اما در رشته‌های دیگر این تقسیم‌بندی چندان موجه نیست. البته در عرصه‌های دیگر نیز نقش دین را در برخی از مبانی و نیز راهکارها نمی‌توان نادیده گرفت.

لینک کمکی