مقاله تأثير زالودرماني متعاقب يک فعاليت بدني درمانده ساز بر ميزان لاکتات خون و شاخص ادراک درد در ورزشکاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير زالودرماني متعاقب يک فعاليت بدني درمانده ساز بر ميزان لاکتات خون و شاخص ادراک درد در ورزشکاران :

زمینه و هدف: زالو درمانی یکی از انواع طب مکمل و جایگزین است که از گذشته به‌عنوان یک روش درمانی در طب سنتی اسلامی ایرانی مورد استفاده بوده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر زالو درمانی متعاقب یک فعالیت بدنی درمانده ساز بر میزان لاکتات خون و شاخص درد در ورزشکاران بود.
روش ها: 16 ورزشکار مرد جوان به شیوه در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل و زالو درمانی با تعداد نفرات مساوی (8 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی‌ها در یک آزمون فزآینده درمانده ساز بروس شرکت کردند. درگروِه زالو درمانی بلافاصله بعد از اتمام تست بروس از 2 عدد زالوی طبی در کنار سیاهرگ بازویی به مدت 30 دقیقه استفاده شد. سطح لاکتات خون و میزان ادراک درد عضلانی افراد قبل, بلافاصله, نیم و 1 ساعت پس از آزمون بروس, اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک آزمون آنالیز اندازه های تکراری نرم ‌افزار SPSS ورژن 24 انجام گرفت.
نتایج: آزمون اندازه‌گیری مکرر با بررسی اثر تعاملی گروه * زمان نشان داد که میانگین آزمون لاکتات (0/01= P) و شاخص درد گروه زالو درمانی در پس از آزمون به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل (0/01=P) بود. نتایج تغییرات درون گروهی تغییر معنی داری در میزان لاکتات (0/001=P) و شاخص درد (0/001= P) نشان داد.
نتیجه گیری: بر اثر زالودرمانی سطح لاکتات خون و میزان ادراک درد کاهش می‌یابد؛ پیشنهاد می‌شود ورزشکاران از مزایای زالو درمانی, برای کاهش سطح لاکتات خون و میزان ادراک درد متعاقب یک جلسه فعالیت بیشینه و همچنین جهت افزایش عملکرد در فعالیت‌های شدید استفاده کنند.

لینک کمکی