مقاله بررسي تاثير عصاره متانولي پوست انار بر القاي سميت سلولي و بيان ژن PDGF در رده سلولي سرطان دهانه رحم (Hela)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تاثير عصاره متانولي پوست انار بر القاي سميت سلولي و بيان ژن PDGF در رده سلولي سرطان دهانه رحم (Hela) :

زمینه و هدف: عصاره پوست انار با برخورداری از ترکیبات سیتوتوکسیک نظیر پلی فنل ها می تواند به عنوان عامل موثر و مناسب برای پیشگیری و جلوگیری از سرطان مطرح باشد. این مطالعه با هدف شناسایی ترکیبات فیتوشیمیایی موجود در عصاره پوست انار و برآورد میزان سمیت آن بر رده سلولی سرطان گردن رحم و تاثیر آن بر بیان ژن رگزایی انجام شد.
روش ها: در پژوهش حاضر عصاره گیری پوست انار بصورت کیفی توسط دستگاه سوکسله صورت گرفت و ترکیبات فیتوشیمیایی موجود در آن شناسایی گردید. میزان سمیت این عصاره بر رده سلولی Hela در غلظت ها و در زمان های مختلف, به روش MTT ارزیابی شد. سپس با استفاده از روش Real-time PCR میزان بیان ژن PDGF به روش کمی در سلول های تیمار شده ارزیابی و از نظر آماری با نرم افزار SPSS نسخه 21 جهت بررسی تاثیر عصاره از مدل خطی تعمیم یافته و آزمون چند دامنه ای دانکن جهت معنی داری داده ها استفاده شد.
نتایج: تست های فیتوشیمیایی تایید کننده وجود ترکیبات متنوعی از جمله پلی فنل ها در عصاره متانولی پوست انار است. نتایج تست MTT نشان میدهد که عصاره پوست انار در غلظت های مختلف دارای خاصیت ضد توموری است. بررسی بیان ژن نشان میدهد که این عصاره باعث کاهش بیان ژن PDGF در رده سلولی سرطانی Hela می‌شود (0/04P=).
نتیجه گیری: عصاره پوست انار با برخورداری از اثرات ضد توموری و سایتوتوکسیک در سرطان دهانه رحم, می‌تواند از رشد و تکثیر سلول های سرطانی ممانعت کرده و احتمالا عامل موثری در جهت پیشگیری از رشد و گسترش سلول های سرطانی باشد.

لینک کمکی