مقاله نقش ميانجيِ ادراک از سبک فرزندپروري در رابطه بين ساختار انگيزشي و ويژگي هاي شخصيتي نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش ميانجيِ ادراک از سبک فرزندپروري در رابطه بين ساختار انگيزشي و ويژگي هاي شخصيتي نوجوانان :

زمینه و هدف: ویژگی های شخصیت و ساختار انگیزشی از عوامل مهم و تاثیرگذار در تصمیم گیری های دوران نوجوانی است. در این میان برداشتی که نوجوان از سبک فرزند پروری والدینش دارد در جهت گیری های وی نقش بسزایی دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش ادراک از سبک فرزندپروری در رابطه بین ساختار انگیزشی وویژگی های شخصیتی انجام پذیرفت.
روش ها: جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان دبیرستان های دخترانه و پسرانه متوسطه اول ناحیه یک شهر مشهد در سال 98-1397 بود. 460 دانش آموز دختر و پسر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه ساختار انگیزشی, ویژگی های شخصیت و ادراک از سبک فرزند پروری پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSSنسخه 25و AMOS نسخه 24 و با استفاده از روش آماری مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد.
نتایج: میانگین و انحراف معیار سنی شرکت کنندگان 0/99±13/74 سال بود. بین عوامل شخصیت به جز عامل روان رنجورخویی با انگیزش انطباقی رابطه مثبت و معناداری بدست آمد. رابطه روان رنجورخویی با انگیزش انطباقی معکوس و معنادار بود (0/01≥P ,0/12- r=). ادراک از سبک فرزند پروری رابطه بین ویژگی های شخصیت و ساختار انگیزشی را میانجی گری می کند. 12% از تغییرات انگیزش انطباقی متأثر از ویژگی‌های شخصیتی و فرزند پروری ادراک شده است.
نتیجه گیری: نوجوانانی که با برخورداری از برخی ویژگی های شخصیتی ادراک مثبتی از محیط خانوادگی و سبک فرزند پروری والدین خود دارند, امید بیشتری برای دستیابی به اهداف و پیگیری آن داشته و احتمالا اهداف صحیح و واقع بینان ه ای انتخاب می‌نمایند و ساختار انگیزشی انطباقی بیشتری دارند.

لینک کمکی