مقاله بررسي ارتباط مشخصات فردي- اجتماعي زنان و مردان نابارور با نگرش نسبت به روش‌هاي اهدايي کمک باروري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ارتباط مشخصات فردي- اجتماعي زنان و مردان نابارور با نگرش نسبت به روش‌هاي اهدايي کمک باروري :

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین گام‌ ها در شناسایی مشکلات افراد ناباروری که تنها راه درمانی آن ها استفاده از روش‌های اهدایی کمک باروری است, شناسایی نگرش این افراد نسبت به این روش‌ها و عوامل مرتبط می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین مشخصات فردی- اجتماعی زنان و مردان نابارور و ارتباط آن با نگرش نسبت به روش‌های اهدایی کمک باروری انجام شد.
روش ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی برروی 230 زن و مرد نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری میلاد شهر مشهد انجام شد. افراد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از فرم مشخصات فردی- اجتماعی و پرسشنامه نگرش نسبت به روش ‌های اهدایی کمک باروری, جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماریSPSS نسخه 14 و آزمون‌های تی مستقل, من ویتنی, کای اسکوئر , ضریب همبستگی اسپیرمن و آنالیز واریانس یکطرفه, در سطح معنی داری کمتر از 05/0 تحلیل گردید.
نتایج: میانگین نمره نگرش زنان (12/4±58/3) و مردان نابارور (12±57/8) مورد مطالعه در حد متوسط بود و اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشت (0/05P>). از میان مشخصات فردی و اجتماعی مورد مطالعه, متغیرهای مذهب در زنان (0/02P=) و میزان درآمد (0/01P=) و اطمینان به کیفیت خدمات درمانی (0/02P=) در مردان با نگرش رابطه معنی داری داشتند.
نتیجه گیری: نگرش مردان و زنان نابارور نسبت به روش‌های اهدایی کمک باروری در حد متوسط بود. متغیر مذهب نگرش زنان و متغیرهای میزان درآمد و نیز اطمینان به خدمات درمانی نگرش مردان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

لینک کمکی