مقاله بررسي ارتباط جرات ورزي با سبک هاي تصميم گيري و يادگيري سازماني مديران بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد در سال 1397

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ارتباط جرات ورزي با سبک هاي تصميم گيري و يادگيري سازماني مديران بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد در سال 1397 :

زمینه و هدف: مدیران برای اخذ تصمیمات مهم در حال یادگیری هستند و سازمان‌های یادگیرنده نیز تأکید بر یادگیری مداوم برای بقا در شرایط رقابتی دارند. هدف پژوهش بررسی ارتباط بین جرأت‌ورزی با سبک‌های تصمیم‌گیری و یادگیری سازمانی مدیران بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بوده است.
روش بررسی: مطالعه از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی–تحلیلی از نوع همبستگی می‌باشد, 200 نفر از مدیران بهداشتی درمانی دانشگاه علوم‌پزشکی‌شهرکرد سال 1397, به‌روش تمام‌شماری مورد مطالعه قرارگرفتند. داده‌ها با سه پرسشنامه استاندارد سبک تصمیم‌گیری اسکات و بروس(1995), پرسشنامه استاندارد جرأت‌ورزی گمبریل و ریچی(1957) و پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی نیفه(2001), جمع‌آوری و با استفاده از آمارتوصیفی, محاسبه ضریب همبستگی پیرسون, آزمون‌ t مستقل, آزمون‌ کولموگروف-اسمیرنوف, تحلیل واریانس یک سویه و رگرسیون با استفاده از نرم‌افزار SPSS 16 مورد سنجش قرارگرفت.
یافته‌ها: میانگین نمره جرأت‌ورزی 5/14±24/88, سبک تصمیم‌گیری 6/9±70/45 و یادگیری 53/7±51/43 در حد نسبتأ متوسطی می‌باشد. بین میانگین نمره جرأت‌ورزی با سبک‌های تصمیم‌گیری و یادگیری‌سازمانی رابطه وجود دارد. بین میانگین نمره سبک‌های تصمیم‌گیری با یادگیری سازمانی رابطه وجوددارد و سبک‌های تصمیم‌گیری می‌تواند یادگیری سازمانی را پیش‌بینی کند. بین میانگین نمره جرأت‌ورزی با یادگیری سازمانی رابطه وجود دارد و جرأت‌ورزی می‌تواند یادگیری سازمانی را پیش‌بینی کند. بین میانگین نمره جرأت‌ورزی, سبک‌های تصمیم‌گیری و یادگیری سازمانی با برخی متغیرهای دموگرافیک (سن, جنس, نوع قرارداد, تحصیلات, وضعیت شغلی) رابطه وجود دارد.
نتیجه‌گیری: میزان یادگیری سازمانی مدیران بهداشتی درمانی دانشگاه علوم‌پزشکی‌شهرکرد مرتبط با جرأت‌ورزی آنان بوده, همچنین به‌وسیله آشنا ساختن مدیران با سبک‌های تصمیم‌گیری مختلف می‌توان در بهبود تصمیمات سازمانی گامی موثر برداشت.

لینک کمکی