مقاله گزارش موردي: پيشرفت وضوح گفتار يک بزرگسال ناشنواي عميق پيش‌زباني، در بافت‌هاي /g/ و /ga/

ز مشکلات اصلی ناشنوایان است. در این پژوهش، بیان کلامی به فرد ناشنوای عمیق بزرگسال آموزش داده شد، با این هدف که امکان آموزش گفتار واضح بدون تکیه بر حس شنوایی و باتکیه‌بر سایر حواس همچون حس لامسه و بینایی و حس حرکت اثبات شود.روش‌بررسی: برای ارزیابی وضوح گفتار، قبل و بعد از درمان، از دو روش تشخیص مورد و نمره‌دهی استفاده شد. براساس قضاوت‌های سه فرد فارسی‌زبان که با گفتار ناشنوایان آشنا نبودند، وضوح صدای /g/ و هجای /ga/ سنجیده شد. این مطالع مداخله‌ای موردمنفرد(Single subject) طی 12 جلس 1ساعته به‌طور میانگین هفته‌ای سه بار انجام شد.یافته‌ها: نتایج پژوهش حاضر نش

تحقیق هویت و شبکه های اجتماعی با فرمت ورد

ق بررسی هویت و شبکه های اجتماعی با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد توضیحات کامل : هدف از این تحقیق بررسی هویت و شبکه های اجتماعی با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد       تحقیق هویت و شبکه های اجتماعی با فرمت وردفهرست مطالب پیشینه تحقیق مطالعات انجام شده داخلی مطالعات انجام شده خارجی جمع بندی پیشینه تحقیق مبانی نظری هویت هویت اجتماعی کنش متقابل نمادین سایر نظریه پردازان شبکه های اجتماعی مجازی شبکه های اجتماعی مجازی و هویت بری ولمن آنتونی گیدنز رولند رابرتسون مالکوم واتزر مانوئل کاستلز حوزه عمومی هابرماس نظر

مقاله بررسي ارتباط جرات ورزي با سبک هاي تصميم گيري و يادگيري سازماني مديران بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد در سال 1397

خذ تصمیمات مهم در حال یادگیری هستند و سازمان‌های یادگیرنده نیز تأکید بر یادگیری مداوم برای بقاء در شرایط رقابتی دارند. هدف پژوهش بررسی ارتباط بین جرأت‌ورزی با سبک‌های تصمیم‌گیری و یادگیری سازمانی مدیران بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بوده است.روش بررسی: مطالعه از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی–تحلیلی از نوع همبستگی می‌باشد، 200 نفر از مدیران بهداشتی درمانی دانشگاه علوم‌پزشکی‌شهرکرد سال 1397، به‌روش تمام‌شماری مورد مطالعه قرارگرفتند. داده‌ها با سه پرسشنامه استاندارد سبک تصمیم‌گیری اسکات و بروس(1995)، پرسشنامه استاندارد جرأت