برنامه منحنی دانه بندی سنگ دانه بتن - تحت اکسل

مورد نظر را در اختیارتان قرار می دهد. – پس از آزمایش دانه بندی، مقادیر مانده روی الک ها را در ناحیه (مطابق شکل) درج نمایید. – وزن کل نمونه مورد آزمایش را در ناحیه وارد کنید. – برای نمایش منحنی های استاندارد بر اساس بزرگترین سایز سنگ دانه، آیین نامه مربوطه را از ناحیه انتخاب نمایید.لازم به ذکر است که در این برنامه پس از ترسیم منحنی دانه بندی مصالح شن مورد آزمایش، می توانید با انتخاب منحنی های استاندارد موجود و مشاهده شکل قرار گیری آنها، به بزرگترین سایز شن در مصالح موجود پی برده، و از این امر در ارائه هر چه مناسب تر طرح مخلوط، بهره بگیرید.

مقاله بررسي تغييرات فصلي رطوبت خاک در استان اصفهان با کمک شاخص ماهواره‌اي موديس

طوبت خاک یکی از مهم‌ترین فاکتور‌های تأثیر‌گذار بر تولید اکوسیستم‌ها محسوب می‌شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی تغییرات فصلی رطوبت خاک و پوشش گیاهی در استان اصفهان است. بدین‌منظور داده‌های دمای سطح زمین (LST) و شاخص گیاهی NDVI مودیس برای محاسبه TVDI به‌کار گرفته شد و میزان رطوبت خاک در فصل رویش در چند عمق خاک (شامل 5،‌ 10، 20،‌ 30 سانتی‌متر) اندازه‌گیری شد. تغییرات فصلی LST و NDVI در اقلیم‌های مختلف نیز بررسی شد. نتایج نشان داد تغییرات NDVI و LST در این منطقه بسته به نوع اقلیم و خاک، دارای الگوی متفاوتی بوده است و میزان تاج پوشش گیاهی بر LST و نوسان آن تأثیر زیادی می

برش نمای دو پوسته بیمارستان ، سازه فلزی با نمای دیوار پرده ای دو جداره.